περιβεβλημένος
Englishman's Concordance
περιβεβλημένος (peribeblēmenos) — 2 Occurrences

Mark 14:51 V-RPM/P-NMS
GRK: συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ
NAS: was following Him, wearing [nothing but] a linen sheet
KJV: having a linen cloth cast about
INT: was following him having cast a linen cloth about

Revelation 19:13 V-RPM/P-NMS
GRK: καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον
NAS: [He is] clothed with a robe dipped
KJV: And he [was] clothed with a vesture
INT: and clothed with a garment dipped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page