λόγου
Englishman's Concordance
λόγου (logou) — 27 Occurrences

Matthew 5:32 N-GMS
GRK: αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ
NAS: except for [the] reason of unchastity,
KJV: saving for the cause of fornication,
INT: of him except on account of sexual immorality causes

Luke 1:2 N-GMS
GRK: γενόμενοι τοῦ λόγου
NAS: and servants of the word,
KJV: and ministers of the word;
INT: having been of the Word

Luke 20:20 N-GMS
GRK: ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι
NAS: that they might catch Him in some statement, so
KJV: of his words, that so
INT: they might take hold of him in talk in order to betray

John 15:20 N-GMS
GRK: μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ
NAS: Remember the word that I said
KJV: Remember the word that I
INT: Remember the word which I

John 17:20 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς
NAS: who believe in Me through their word;
KJV: through their word;
INT: through the word of them on

Acts 6:4 N-GMS
GRK: διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν
NAS: and to the ministry of the word.
KJV: and to the ministry of the word.
INT: ministry of the word will steadfastly continue

Acts 14:12 N-GMS
GRK: ἡγούμενος τοῦ λόγου
NAS: because he was the chief speaker.
KJV: was the chief speaker.
INT: chief speaker

Acts 15:6 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ λόγου τούτου
NAS: to look into this matter.
KJV: of this matter.
INT: about the matter this

Acts 15:27 N-GMS
GRK: αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ
NAS: the same things by word [of mouth].
KJV: [you] the same things by mouth.
INT: them by word telling [you] the

Acts 15:32 N-GMS
GRK: ὄντες διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν
NAS: the brethren with a lengthy message.
KJV: with many words, and confirmed
INT: being by talk much exhorted

Acts 18:15 N-GMS
GRK: ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων
NAS: about words and names
KJV: a question of words and names,
INT: it be about a word and names

Acts 20:24 N-GMS
GRK: ἀλλ' οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν
NAS: of any account as dear
KJV: none of these things move me,
INT: But not any account I make my

Acts 22:22 N-GMS
GRK: τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν
NAS: to him up to this statement, and [then] they raised
KJV: unto this word, and [then] lifted up
INT: this word and lifted up

1 Corinthians 1:17 N-GMS
GRK: ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα μὴ
NAS: not in cleverness of speech, so
KJV: with wisdom of words, lest the cross
INT: in wisdom of word that not

1 Corinthians 2:1 N-GMS
GRK: καθ' ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας
NAS: with superiority of speech or
KJV: excellency of speech or
INT: according to excellency of word or wisdom

Colossians 4:3 N-GMS
GRK: θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ
NAS: up to us a door for the word, so that we may speak forth
KJV: a door of utterance, to speak
INT: a door of the word to speak the

2 Thessalonians 2:2 N-GMS
GRK: μήτε διὰ λόγου μήτε δι'
NAS: by a spirit or a message or a letter
KJV: nor by word, nor by
INT: nor by word nor by

2 Thessalonians 2:15 N-GMS
GRK: εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι'
NAS: whether by word [of mouth] or
KJV: whether by word, or our
INT: whether by word or by

1 Timothy 4:5 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ
NAS: by means of the word of God
KJV: by the word of God
INT: indeed by [the] word of God and

Titus 1:9 N-GMS
GRK: διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς
NAS: the faithful word which is in accordance
KJV: the faithful word as
INT: teaching faithful word that able

Hebrews 5:13 N-GMS
GRK: γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος
NAS: is not accustomed to the word of righteousness,
KJV: [is] unskilful in the word of righteousness:
INT: of milk [is] unskilled in [the] word of righteousness an infant

Hebrews 13:22 N-GMS
GRK: ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως
NAS: with this word of exhortation,
KJV: suffer the word of exhortation:
INT: bear the word of exhortation

James 1:22 N-GMS
GRK: δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ
NAS: yourselves doers of the word, and not merely
KJV: be ye doers of the word, and not
INT: moreover doers of [the] word and not

James 1:23 N-GMS
GRK: τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ
NAS: is a hearer of the word and not a doer,
KJV: be a hearer of the word, and not
INT: any man a hearer of [the] word is and

1 Peter 1:23 N-GMS
GRK: ἀφθάρτου διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ
NAS: the living and enduring word of God.
KJV: by the word of God,
INT: of imperishable by [the] word living of God

1 Peter 3:1 N-GMS
GRK: ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται
NAS: without a word by the behavior
KJV: may without the word be won by
INT: conduct without word they may be won

1 John 1:1 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς
NAS: concerning the Word of Life--
KJV: have handled, of the Word of life;
INT: concerning the Word of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page