δώσει
Englishman's Concordance
δώσει (dōsei) — 19 Occurrences

Matthew 7:11 V-FIA-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς
NAS: who is in heaven give what is good
KJV: heaven give good things
INT: the heavens will give good things to them that

Matthew 16:26 V-FIA-3S
GRK: ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
NAS: will a man give in exchange
KJV: shall a man give in exchange
INT: or what will give a man [as] an exchange for

Matthew 24:29 V-FIA-3S
GRK: σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος
NAS: AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT,
KJV: shall not give her light,
INT: moon not will give the light

Mark 12:9 V-FIA-3S
GRK: γεωργούς καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα
NAS: the vine-growers, and will give the vineyard
KJV: and will give the vineyard
INT: tenants and will give the vineyard

Mark 13:24 V-FIA-3S
GRK: σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος
NAS: AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT,
KJV: shall not give her light,
INT: moon not will give the light

Luke 1:32 V-FIA-3S
GRK: κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος
NAS: God will give Him the throne
KJV: God shall give unto him
INT: will he be called and will give him [the] Lord

Luke 11:8 V-FIA-3S
GRK: καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς
NAS: he will not get up and give him [anything] because
KJV: not rise and give him, because
INT: even not he will give to him having risen up

Luke 11:8 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων
NAS: he will get up and give him as much
KJV: he will rise and give him
INT: of him having risen he will give him as much as

Luke 11:13 V-FIA-3S
GRK: ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον
NAS: Father give the Holy
KJV: Father give the Holy
INT: in heaven will give Spirit [the] Holy

Luke 16:12 V-FIA-3S
GRK: ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν
NAS: who will give you that which is your own?
KJV: who shall give you
INT: [is] yours who will give to you

Luke 20:16 V-FIA-3S
GRK: τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα
NAS: vine-growers and will give the vineyard
KJV: and shall give the vineyard
INT: these and will give the vineyard

John 6:27 V-FIA-3S
GRK: ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει τοῦτον γὰρ
NAS: of Man will give to you, for on Him the Father,
KJV: of man shall give unto you:
INT: of man to you will give him indeed

John 11:22 V-FIA-3S
GRK: τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ
NAS: of God, God will give You.
KJV: of God, God will give [it] thee.
INT: God will give you

John 14:16 V-FIA-3S
GRK: ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα
NAS: the Father, and He will give you another
KJV: and he shall give you
INT: another Helper he will give you that

John 16:23 V-FIA-3S
GRK: τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν
NAS: in My name, He will give it to you.
KJV: my name, he will give [it] you.
INT: the Father he will give you in

Romans 14:12 V-FIA-3S
GRK: ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ
NAS: each one of us will give an account
KJV: every one of us shall give account of
INT: himself account will give to God

2 Timothy 2:7 V-FIA-3S
GRK: ὃ λέγω δώσει γάρ σοι
NAS: for the Lord will give you understanding
KJV: and the Lord give thee understanding
INT: the things I say may give for you

1 John 5:16 V-FIA-3S
GRK: αἰτήσει καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν
NAS: he shall ask and [God] will for him give life
KJV: and he shall give him
INT: he will ask and he will give him life

Revelation 8:3 V-FIA-3S
GRK: πολλὰ ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς
NAS: to him, so that he might add it to the prayers
KJV: that he should offer [it] with the prayers
INT: much that he might give [it] to the prayers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page