ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4
Hebrews 4 Tischendorf
1φοβέω οὖν μήποτε καταλείπω ἐπαγγελία εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις αὐτός δοκέω τὶς ἐκ ὑμεῖς ὑστερέω 2καί γάρ εἰμί εὐαγγελίζω καθάπερ κἀκεῖνος ἀλλά οὐ ὠφελέω ὁ λόγος ὁ ἀκοή ἐκεῖνος μή συγκεράννυμι ὁ πίστις ὁ ἀκούω 3εἰσέρχομαι γάρ εἰς ὁ κατάπαυσις ὁ πιστεύω καθώς ἐρέω ὡς ὀμνύω ἐν ὁ ὀργή ἐγώ εἰ εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις ἐγώ καίτοι ὁ ἔργον ἀπό καταβολή κόσμος γίνομαι 4ἐρέω γάρ πού περί ὁ ἕβδομος οὕτω καί καταπαύω ὁ θεός ἐν ὁ ἡμέρα ὁ ἕβδομος ἀπό πᾶς ὁ ἔργον αὐτός 5καί ἐν οὗτος πάλιν εἰ εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις ἐγώ 6ἐπεί οὖν ἀπολείπω τὶς εἰσέρχομαι εἰς αὐτός καί ὁ πρότερον εὐαγγελίζω οὐ εἰσέρχομαι διά ἀπείθεια 7πάλιν τὶς ὁρίζω ἡμέρα σήμερον ἐν Δαβίδ λέγω μετά τοσοῦτος χρόνος καθώς προοράω σήμερον ἐάν ὁ φωνή αὐτός ἀκούω μή σκληρύνω ὁ καρδία ὑμεῖς 8εἰ γάρ αὐτός Ἰησοῦς καταπαύω οὐ ἄν περί ἄλλος λαλέω μετά οὗτος ἡμέρα 9ἄρα ἀπολείπω σαββατισμός ὁ λαός ὁ θεός 10ὁ γάρ εἰσέρχομαι εἰς ὁ κατάπαυσις αὐτός καί αὐτός καταπαύω ἀπό ὁ ἔργον αὐτός ὥσπερ ἀπό ὁ ἴδιος ὁ θεός 11σπουδάζω οὖν εἰσέρχομαι εἰς ἐκεῖνος ὁ κατάπαυσις ἵνα μή ἐν ὁ αὐτός τὶς ὑπόδειγμα πίπτω ὁ ἀπείθεια

12ζάω γάρ ὁ λόγος ὁ θεός καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ πᾶς μάχαιρα δίστομος καί διϊκνέομαι ἄχρι μερισμός ψυχή καί πνεῦμα ἁρμός τέ καί μυελός καί κριτικός ἐνθύμησις καί ἔννοια καρδία 13καί οὐ εἰμί κτίσις ἀφανής ἐνώπιον αὐτός πᾶς δέ γυμνός καί τραχηλίζω ὁ ὀφθαλμός αὐτός πρός ὅς ἡμᾶς ὁ λόγος

14ἔχω οὖν ἀρχιερεύς μέγας διέρχομαι ὁ οὐρανός Ἰησοῦς ὁ υἱός ὁ θεός κρατέω ὁ ὁμολογία 15οὐ γάρ ἔχω ἀρχιερεύς μή δύναμαι συμπαθέω ὁ ἀσθένεια ἡμᾶς πειράζω δέ κατά πᾶς κατά ὁμοιότης χωρίς ἁμαρτία 16προσέρχομαι οὖν μετά παῤῥησία ὁ θρόνος ὁ χάρις ἵνα λαμβάνω ἔλεος καί χάρις εὑρίσκω εἰς εὔκαιρος βοήθεια

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 3
Top of Page
Top of Page